zoek
25-06-2012 >>

Gemeente Waalwijk en Traverse zetten in op preventie en nazorg

Deze keuze is gemaakt vanwege de beperkte financiële middelen  en een verandering in visie op de zorg voor kwetsbare mensen die door beide partijen wordt gedeeld.  Namelijk dat door het inzetten op preventie en nazorg, de noodzaak van een opvangvoorziening in een regiogemeente als Waalwijk  vermindert.Dit kwam  in eerdere berichtgeving over de sluiting van de Gasthuizen onvoldoende naar voren. Om preventie en nazorg in Waalwijk vorm te geven, heeft de gemeente lokale ketenpartners uitgenodigd om met hen na te denken over verdere invulling.

Marc Smulders , Manager Begeleiding Traverse: “De huidige omstandigheden dwingen  tot een kritische blik en dat leidt tot deze lastige maar begrijpelijke keuze. Andere keuzes zouden indruisen tegen een gedeelde opvatting over hoe de zorg voor kwetsbare mensen er in deze tijd uit moet zien.”

De gemeente Waalwijk gaat zich meer richten op preventie en nazorg vanuit een systeemgerichte aanpak waarin ketenpartners hetzelfde doel nastreven. In 2011 heeft de gemeente hiertoe het MASS-(Maatschappelijk Steun Systeem) overleg  in het leven geroepen.  Hierin  nemen partijen deel die een rol spelen bij de aanpak van complexe multiproblematiek -en overlastzaken, zoals woningcorporaties, zorgaanbieders en politie. Zij hebben als gezamenlijk doel te voorkomen dat mensen buiten de samenleving komen te staan en dakloos raken.  Met hen  zijn afspraken gemaakt over preventief ingrijpen en wat te doen als dat niet helpt.

Veranderde visie  maatschappelijke opvang
Binnen de maatschappelijke opvang, waarvan Traverse aanbieder is in Midden-Brabant,  is ook sprake van een veranderende visie. Naast de basale opvang (bed, bad, brood) richt de sector zich in toenemende mate op preventie in de vorm van (ambulante) begeleiding of bemoeizorg. Dit gebeurt in samenwerking met partners die gespecialiseerde zorg bieden, zoals  verstandelijk gehandicaptenzorg, psychiatrie en verslavingszorg. Uitgangspunt is het bieden van vraaggestuurde zorg daar waar het probleem zich voordoet. Traverse heeft vorig jaar haar organisatie aangepast om vanuit deze visie te kunnen werken, waarin de vraag van de cliënt centraal staat en zij nauw samenwerkt  met haar ketenpartners.

Succesvol project
Tijdens de oprichting van de Gasthuizen in 2006  was er nog geen sprake van gezamenlijke visieontwikkeling en ketensamenwerking zoals Traverse en de gemeente Waalwijk die nu voorstaan. Toen was er vooral  de noodzaak om iets te doen aan de maatschappelijke problemen waarmee Waalwijk zich geconfronteerd zag en  hulp en ondersteuning te bieden aan mensen die in een probleemsituatie verkeerden.
Waalwijk heeft samen  met Traverse de gasthuizen opgezet en in de afgelopen jaren zijn daar circa 150 mensen opgevangen. Van deze groep is ruim drie kwart op een goede manier uitgestroomd naar een passende vervolgplek, hetzij een woning hetzij een voorziening waar (meer) passende zorg werd geboden.  Er kan dan ook worden gesproken over een succesvol project.
In de tussenliggende jaren zijn er afspraken gemaakt over preventie en nazorg en is het eerdergenoemde MAS overleg in het leven geroepen. Daarmee is een heuse keten van samenwerkende partijen ontstaan.