zoek
24-06-2012 >>

Proeftuin gezinsmanagers

 

De overige deelnemers zijn: Thebe, Mee, Ribw, IMW en Kompaan en de Bocht. Een gezinsmanager coördineert de hulpverlening binnen een gezin en biedt therapeutische en praktische hulp.Naar verwachting hebben zo’n 1.000 tot 5.000 Tilburgse huishoudens (1 tot 5%) te maken met meervoudige problematiek waarbij een lichte of zware mate van hulp gewenst is. De huishoudens kampen met ernstige problemen op meerdere levensterreinen die vaak langdurig of weerbarstig van aard zijn. Zij hebben hierdoor te maken met meerdere hulpverlenende instanties en vaak zijn zij niet (meer) in staat om deze hulpverlening zelf te coördineren. In dergelijke situaties kan een gezinsmanager worden ingezet.
Gezinsmanagers mogen afwijken van bestaande afspraken en kaders. De situatie in het gezin is leidend. De proeftuin is dan ook bedoeld  om te experimenteren met een nieuwe vorm van coördinatie van zorg en begeleiding in één.

Pool van gezinsmanagers
De proeftuin maakt het mogelijk uit te zoeken welke methodieken en uitgangspunten werken bij multiprobleemgezinnen. Het uiteindelijke doel van de proeftuin is dat het gezin dusdanig wordt geholpen dat het uiteindelijk zelfstandig of met een lichtere vorm van hulp verder kan. Na de proeftuin wil de gemeente een pool van goedgekeurde gezinsmanagers hebben waarvan duidelijk is hoe, wanneer en met welk doel ze worden ingezet. Ook moet er zicht komen op de methodiek waarmee de gezinsmanagers werken en hoe ze worden gefinancierd.
In een tussen- en eindevaluatie gaat de gemeente na of de proeftuin het gewenste resultaat oplevert. Een maatschappelijke kosten- en batenanalyse maakt deel uit van de eindevaluatie.

Eigen inzet gezin is belangrijk
De proeftuin heeft een duidelijk ‘hands-on’ karakter waarbij de motivatie en eigen inzet van het gezin belangrijk zijn. Gezinsmanagers zetten zoveel mogelijk het eigen netwerk van het gezin in . Er wordt gewerkt met ‘één gezin, één plan’, en ‘meer door minder’. Dus liever één hulpverlener met meer uren in het gezin, dan meerdere hulpverleners met ieder een beperkt aantal uren. Binnen de proeftuin wordt uitgegaan van gemiddeld vijf uur per week per gezin. De hulp wordt geboden in de omgeving van het gezin zelf. De opstelling van de gezinsmanager is hierbij belangrijk. In veel gevallen hebben deze gezinnen namelijk een lange geschiedenis van hulpverlening achter de rug en stellen zij zich wantrouwend op tegenover hulpverleners. Empowerment en uitgaan van de eigen kracht van het gezin zijn belangrijke uitgangspunten.

Aanmelden
De aanmelding van gezinnen die in aanmerking komen voor begeleiding van een gezinsmanager loopt via de procesregisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis. Contactpersonen zijn: Sandra Timmermans, procescoördinator Zorg en Veiligheidshuis (013-532 25 73 en Hans Kremers, begeleider team gezinsmanagers (06-235 236 31).

Meer informatie
Voor meer informatie over de proeftuin kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Tilburg, Jetske Zijlstra. Zij is te bereiken op telefoonnummer 013 542 95 74 of e-mail: jetske.zijlstra@tilburg.nl