zoek
09-08-2012 >>

Intentieovereenkomst Housing First ondertekend

Op 7 augustus j.l. ondertekenden GGz Breburg, VOF Dubbele Diagnose, RIBW Midden-Brabant, Novadic-Kentron en Stichting maatschappelijke opvang Traverse, de intentieovereenkomst Housing First. Hierin spreken zij het voornemen uit gezamenlijk verder vorm te geven aan de hulpverlening aan kwetsbare mensen die door een stapeling van problemen dak- en thuisloos zijn geraakt en hierdoor onvoldoende aansluiting vinden in het reguliere zorgcircuit.  Dit voornemen krijgt vorm in Housing First.
Er is een stuurgroep geformeerd onder voorzitterschap van dhr. J. Manders van VOF Dubbele Diagnose, die het project verder gaat vormgeven.

Housing First is er voor de groep mensen die er niet in slaagt om een regulier hulpverleningstraject te doorlopen dat leidt tot huisvesting. Het gaat hier om mensen die kampen met problemen op meerdere terreinen, zoals relatie- financiële, verslavings- of psychiatrische problemen. Zij leven een dakloos bestaan en veroorzaken met hun gedrag vaak onrust in de omgeving.

Housing First voorziet in dit hiaat door het traject om te keren en deze mensen eerst een passende woning aan te bieden, met aansluitend een passend hulptraject. De hulpverlening is gericht op deelname aan de maatschappij. Burgerschap is het uitgangspunt. De voorwaarden voor deelname aan Housing First wijken dan ook niet af van de voorwaarden die aan alle burgers wordt gesteld, namelijk: geen overlast veroorzaken en op tijd de huur betalen. Een bijzondere voorwaarde is begeleiding aanvaarden van het Housing First Team. Housing First biedt een oplossing voor dakloosheid en levert een bijdrage aan vermindering van de overlastproblematiek.

Eerste levensbehoefte
Housing First heeft als uitgangspunt dat wonen ook voor de meest kwetsbare mensen, die de aansluiting met de samenleving zijn kwijtgeraakt, een eerste recht en levensbehoefte is. Het is voor hen een noodzaak en de basis om tot behandeling en begeleiding te komen om de eerste stappen naar herstel weer mogelijk te maken. Alleen als basale bestaansvoorwaarden zijn vervuld, is het mogelijk te werken aan herstel en invulling te geven aan burgerschap. De betrokken organisaties werken vanuit hun eigen invalshoek en deskundigheid (psychiatrische behandeling, verslavingszorg, psychosociale problematiek  en woonbegeleiding) aan een gezamenlijk, sluitend aanbod voor deze groep. Ook stellen de betrokken organisaties hun activiteiten voor dagbesteding open voor cliënten van Housing First omdat dagbesteding een essentiële schakel is om het herstel te ondersteunen en om de kwaliteit van leven te verbeteren of te handhaven.

Samenwerking
Om invulling te geven aan Housing First moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan, zoals beschikbaarheid van woningen en afspraken over bijzondere bijstand. Housing First heeft alleen kans van slagen als ook de gemeente Tilburg en de Tilburgse woningcorporaties hun bijdrage leveren. Deze partijen zijn dan ook gesprekspartner en betrokken geweest bij het initiatief. Zij zullen worden gevraagd deel te nemen aan de verdere uitwerking van het project. De betrokken organisaties spannen zich in om hierover afspraken te maken en vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst.

Positieve ervaringen
De werkwijze van Housing First wordt al toegepast op verschillende plaatsen in Nederland, waaronder: Amsterdam, Maastricht, Eindhoven en Utrecht. De ervaringen die met deze werkwijze zijn opgedaan, zijn positief. Housing First werkt.
In Tilburg komen naar schatting ongeveer 80 mensen in aanmerking voor Housing First.