zoek

Na aanmelding

Wie hulp nodig heeft kan zich rechtreeks aanmelden bij Traverse of wordt aangemeld door een verwijzer. Zo kan een hulpvrager bijvoorbeeld via de Toegang aangemeld worden bij Traverse.  De hulpvrager ontvangt na aanmelding een uitnodiging voor een intakegesprek. Hierin bekijken we of hij bij Traverse op het juiste adres is en als cliënt kan worden opgenomen. Als dat zo is, wordt de cliënt toegelaten tot de eerste opvang. Zo niet, dan verwijzen we door.

De toelatingscriteria zijn:

  • Dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden
  • Multi-problematiek
  • Legaal verblijf in Nederland 
  • 18 jaar of ouder*
  • Acceptatie van de gedragscode

*Wanneer de hulpzoekende 16 tot 18 jaar oud is, volgt alleen een intake op verzoek van de gemeente Tilburg, onder de voorwaarde dat, indien overgegaan wordt tot Eerste Opvang en/of een vervolgtraject, de gemeente garant staat voor afdracht van de eigen bijdrage.

Wachttijden en wachtlijsten

Wanneer een hulpzoekende cliënt wordt van Traverse, dan wordt hij/zij door de afdeling intake geïnformeerd over het vervolg van het traject en de eventuele wachttijd die hierbij hoort. Afhankelijk van het type opvang en begeleiding is er al dan niet sprake van een wachtlijst.

Voorwaarden

Cliënten worden voordat een traject start geïnformeerd over hun rechten en plichten bij Traverse. Traverse heeft een beleid waarin als uiterste maatregel, wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden, de begeleiding stopgezet wordt. Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om tegen een dergelijke beslissing bezwaar te maken, dit kan via de klachtenregeling.

Eerste opvang

De eerste opvang kan een plek binnen Traverse zijn maar bij voorkeur daarbuiten. De cliënt verblijft dan bijvoorbeeld bij kennissen of familie totdat hij bij ons in traject gaat. Kan de cliënt echt nergens terecht, dan krijgt hij een bed op één van onze locaties. Vaak is dit de dag- en nachtopvang.
Tijdens de periode van eerste opvang wordt een trajectplan opgesteld waarin staat wat de cliënt nodig heeft aan begeleiding en eventuele zorg.

Nachtopvang De Loop

Adres: Gasthuisring 39, Tilburg
De opvang is zeven dagen per week geopend.

Personen kunnen na aanmelding en een intakegesprek terecht bij nachtopvang De Loop. De Loop biect elke nacht, van 22.30 tot 07.00 uur, slaapplaats aan alleenstaande mannen en vrouwen. Er is een grote slaapzaal met stapelbedden waar men de nacht kan doorbrengen. Voor de vrouwen is er een apart gedeelte om te slapen. Er kan gebruik gemaakt worden van de sanitaire voorzieningen. ’s Ochtends wordt er ontbijt verstrekt voor de middag kan ieder een lunchpakket maken. Personen die hier gedurende langere tijd overnachten kunnen overdag ook gebruik maken van de gezamenlijke huiskamer.

Aanmelden nachtopvang

Zodra u een bed toegewezen hebt gekregen bij de Loop dient u zich dagelijks aan te melden tussen 07.30 en 20.00 uur aan te melden. Dit kan op twee manieren:

  • Door te bellen met 013-464 5099;
  • Door langs te gaan bij de Loop, Gasthuisring 39 in Tilburg.

Aanmelden is noodzakelijk zodat er geen bedden onnodig leeg blijven.

Plaatsingslijst

Wanneer alle bedden bij de Loop bezet zijn, wordt u na aanmelding op een plaatsingslijst* geplaatst. Wie op de plaatsingslijst staat, dient wekelijks aan te geven of hij de plaats op de plaatsingslijst wil behouden. Wanneer dit niet wordt doorgegeven, zal diegene van de lijst af gehaald worden. Zodra er een bed vrijkomt bij de Loop, wordt degene die bovenaan de plaatsingslijst staat op de hoogte gesteld. Wanneer er geen alternatieven zijn voor een slaapplek kunt u in aanmerking komen voor een plusbed.

Hoe kan ik me melden voor de plaatsingslijst?
Na aanmelding bij Traverse dient u één keer per week door te geven of u uw plaats op de plaatsingslijst wilt behouden. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. U kunt zich op twee manieren melden:

  1. Door te bellen met Traverse via: 013 – 464 5099;
  2. Door langs te komen bij de receptie van Traverse aan Reitse Hoevenstraat 6 in Tilburg.

*Wanneer u zich niet houdt aan de gedragscode van Traverse of wanneer u geen medewerking verleent aan een vervolgtraject komt de plaatsing op de lijst te vervallen.

Aangemeld bij Traverse maar geen plek om te slapen?

Een plusbed biedt een slaapplaats aan hulpzoekenden die een intake hebben gehad, op de plaatsingslijst staan voor de eerste opvang, maar geen alternatieve overnachtingsmogelijkheden hebben. Plusbedden zijn de bedden die leeg blijven als alle reguliere cliënten van de Loop en de cliënten van de Eerste Opvang een bed toegewezen hebben gekregen maar niet komen slapen. Diegene die gebruik maakt van een plusbed kan tot 09.00 uur bij de Loop verblijven. Er kan gebruik gemaakt worden van de sanitaire voorzieningen, in de ochtend is er ontbijt beschikbaar en voor de middag kan er een lunchpakket gemaakt worden.

Informatie opvragen over een beschikbaar bed kan dagelijks tussen 21:00-21:30 uur via het telefoon nummer: 013-542 5028. De hulpzoekende kan zich tussen 21.45 en 22:00 uur melden bij de receptie aan Gasthuisring 37 in Tilburg wanneer er plaats is.

Stoelenproject tijdens winterperiode

Traverse wil voorkomen dat mensen bij gebrek aan onderdak in de winterperiode ernstige gezondheidsrisico’s lopen. Daarom is het Stoelenproject aan Gasthuisring 39 opgericht. Het Stoelenproject biedt geen bedden maar u kunt wel overnachten op stoelen. Het Stoelenproject is toegankelijk voor diegene die geen onderdak heeft en 18 jaar of ouder is. Er hoeft geen intake of opname aan vooraf te gaan. Jongeren onder de 18 jaar worden doorverwezen naar Kompaan en De Bocht.

Openingstijden Stoelenproject

Wanneer de temperatuur gedurende twee dagen 0 graden Celsius of lager is, op basis van wekelijkse vooruitzichten van Meteo Consult en KNMI voor Tilburg, wordt het Stoelenproject geopend. Van 23.00 tot 07.00 uur kunt u zich melden voor nachtopvang in het Stoelenproject. U kunt zich gedurende de gehele nacht melden bij Gasthuisring 39 in Tilburg. Tijdens dit project is er een extra nachtwaker aanwezig. 


Begeleidingstraject

Bij plaatsing in de eerste opvang gaat de cliënt een begeleidingstraject in waarbij hij ondersteuning krijgt van een trajectregisseur en persoonlijk coach. De cliënt legt samen met hen in een trajectplan vast wat hij nodig heeft aan ondersteuning en begeleiding. Om het hulpverleningstraject op te kunnen starten kan het nodig zijn dat de trajectregisseur informatie over de cliënt opvraagt bij andere instellingen of bij zijn huisarts of familie. Dit gebeurt uiteraard alleen met zijn toestemming. 

De peroonlijk coach overlegt met de cliënt hoe de begeleiding eruit moet zien op het gebied van wonen en leven en legt dit vast in een begeleidingsplan. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de cliënt. Cliënten kunnen kampen met problemen op meerdere levensgebieden. Deze zijn vaak zo complex dat professionele expertise nodig is om de cliënt te kunnen helpen. In dat geval kan er een expertisemedewerker ingeschakeld worden. Deze biedt vanuit inhoudelijke deskundigheid ondersteuning aan de cliënt op het gebied van dagbesteding, financiën, gezondheid en ervaringsdeskundigheid.

Is er externe hulp of begeleiding nodig? Dan zoeken we contact met samenwerkingspartners.Het trajectplan wordt regelmatig geëvalueerd om vast te stellen of het nog voldoet aan de hulpvraag of dat er aanpassingen nodig zijn. Het begeleidingsproces wordt zo goed gevolgd.

Indicatie

Om de cliënt passende zorg te bieden, kan het nodig zijn om een indicatie aan te vragen. Ook mensen met een justitiële maatregel kunnen bij ons passende zorg krijgen op basis van een plaatsingsbesluit.