zoek

Kennis en kwaliteit

We werken aan onze missie door steeds te zoeken naar op de cliënt gerichte oplossingen en vernieuwingen. Dit stelt hoge eisen aan onze organisatie. Al onze medewerkers zijn opgeleid om te werken volgens de methodiek van Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Daarnaast voeren wij een kwaliteitsbeleid volgens het  INK-model (Instituut voor Nederlandse Kwaliteit) en zijn wij HKZ-gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg).

We hebben veel expertise op het gebied van opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. De laatste jaren besteden wij steeds meer aandacht aan kennisontwikkeling op dit terrein. Dit werpt zijn vruchten af voor onze werkwijze en de kwaliteit van onze zorg. We werken samen met Tranzo (wetenschappelijk centrum voor transformatie in zorg en welzijn bij de universiteit van Tilburg) en het OMZ, Onderzoekscentrum Maatschappelijke Zorg, UMC Radboud, Nijmegen. Traverse is lid van de academische werkplaats en werkt zo mee aan innovatie van de sector.

Evaluatie 2015
In de notitie 'Zelfevaluatie SMO Traverse' leggen we verantwoording af over de kwaliteit van zorg die wij in 2015 hebben bereikt en de manier waarop wij aan de slag zijn gegaan met het verbeteren van deze kwaliteit. Aangezien een landelijk kwaliteitskader voor de Maatschappelijke Opvang niet beschikbaar is in de vorm van een benchmark, hebben wij deze notitie gebaseerd op onze eigen evalutatie van de kwaliteit van zorg.