zoek

Samenwerkingspartners

Onze cliënten kampen met problemen op verschillende levensterreinen. Dit vraagt om hulp en ondersteuning vanuit meerdere invalshoeken. Wij werken nauw samen met onder andere de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, reclassering, ouderenzorg, sociale dienst, jeugdzorg, woningcorporaties en politie.

Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant
Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van 21 partnerorganisaties, waaronder Traverse, die werken aan een gezamenlijke aanpak van sociale veiligheid.
Het Veiligheidshuis Tilburg is in 2002 opgericht door de gemeente Tilburg, Politie Midden en West Brabant en het Openbaar Ministerie Breda. 
In 2008 is het Zorghuis opgericht. Het Zorghuis richt zich op volwassenen en gezinnen met een meervoudige en complexe problematiek. Zorgpartners maken onder regie van de gemeente één integraal en bindend plan van aanpak voor deze mensen.
Er bestaat een grote overlap tussen de partners en doelgroepen van het Zorghuis en het Veiligheidshuis. Met het huisvesten onder één dak wordt zorg en welzijn in balans gebracht met het veiligheidsthema.

Netwerk Sociale Activering Tilburg
Tilburg kent een sterke traditie in het ondersteunen van mensen met sociale problemen. La Poubelle, SEW, Feniks, MST, De Imme, Contour en Traverse hebben hier in de loop der jaren specifieke deskundigheid in ontwikkeld en werken binnen het netwerk intensief samen. Het Netwerk Sociale Activering Tilburg biedt de centrale ingang voor verwijzers om gericht en snel door te verwijzen en vragen te stellen.

Samenwerkingsovereenkomst Novadic-Kentron en Traverse
Novadic-Kentron en Traverse hebben in een intentieverklaring vastgelegd dat ze samenwerken aan kwaliteitsverbetering van de integrale basiszorg. Elke organisatie draagt vanuit zijn eigen specialisme bij aan rehabilitatie van deze kwetsbare groep. Voor Novadic-Kentron is dit verslavingszorg. Voor Traverse opvang en (woon)begeleiding.

Intentieverklaring RIBW Midden-Brabant en Traverse
Hierin hebben beide organisaties vastgelegd de samenwerking te intensiveren op het gebied van kennisontwikkeling en wooninitiatieven.

Bemoeizorg
Bemoeizorg is het opsporen en toeleiden naar hulp van mensen met complexe, meervoudige problematiek die zorg nodig hebben maar deze zorg ernstig mijden. Dit team bestaat uit medewerkers van Traverse, Amarant, GGz Breburg, Novadic-Kentron en de GGD Hart voor Brabant. Zij werken nauw samen met de woningcorporaties, politie, straathoekwerk, pastoraal werk, buurthuizen, maatschappelijk werkers en huisartsen.

Het bemoeizorgteam biedt gevraagd en ongevraagd hulp. Zij werken outreachend. Dat betekent dat ze de mensen opzoeken en begeleiden naar passende hulp. Dit kan professionele hulp zijn of ondersteunende hulp van familie. Voor meer informatie: www.bemoeizorgtilburg.nl

Hennepconvenant
De gemeente Tilburg zet sterk in op het terugdringen van de hennepkwekerijen in Tilburg. Samen met de woningcorporaties is een convenant afgesloten waarbij een huisuitzetting voor mensen met een hennepkwekerij de praktijk is. Traverse neemt deel in dit convenant met als doel de meest schrijnende gevallen bij huisuitzetting opvang en begeleiding te bieden.

Brabant geeft thuis
Met het manifest ‘Brabant geeft thuis!’ heeft een aantal Brabantse organisaties die zich bezighouden met de (verslavings)zorg en opvang voor de meest kwetsbare mensen, waaronder Traverse, opgeroepen tot een gebundelde aanpak voor dak- en thuislozen. Cruciaal in deze aanpak is dat dak- en thuislozen een individueel trajectplan krijgen dat aspecten als wonen, zorg, werk, inkomen en budgetbeheer aanpakt. Het manifest werd opgesteld in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en aangeboden aan wethouders van de betrokken gemeenten en Provinciale Staten. Het manifest is bedoeld om een impuls te geven aan de samenwerking binnen centrumgemeenten bij het bestrijden van maatschappelijke uitsluiting.

Zorg voor jeugd
Traverse is aangesloten bij Zorg voor Jeugd.
In de keten van jeugdzorg werkt een groot aantal instellingen samen.
Elk voelt zich vanuit zijn eigen invalshoek zeer verantwoordelijk voor de problemen van of met jongeren. Dat vergt optimale samenwerking, coördinatie, informatie-uitwisseling en afstemming,  maar dat werkt nog niet altijd vanzelfsprekend.
Het is de taak van de gemeente en provincie om ervoor te zorgen dat de afstemming tussen instellingen beter verloopt, zodat elke jongere tijdig die hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. Belangrijk hierbij is dat één organisatie als verantwoordelijke wordt aangewezen, zodat voor alle betrokken instellingen duidelijk is wie actie onderneemt en bewaakt wat er gebeurt. 
De gemeenten in de provincie Noord-Brabant hebben daarom het initiatief genomen om het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd in te voeren.  Het systeem Zorg voor Jeugd is een ondersteunend hulpmiddel dat effectief kan worden ingezet in de zorgketen. Het hulpmiddel ondersteunt de volgende processen:

  • vroegsignalering. Instellingen die aangesloten zijn op Zorg voor Jeugd kunnen signalen registreren op het moment dat er zorgen zijn over een jeugdige.
  • samenwerking. De samenwerking tussen de instellingen wordt beter ondersteund omdat instellingen in Zorg voor Jeugd zien wie allemaal betrokken zijn bij een jeugdige. Instellingen vinden elkaar sneller.
  • zorgcoördinatie. Het systeem beschikt over de functionaliteit om een instelling verantwoordelijk te maken voor de coördinatie van zorg in de keten. Voor alle betrokken instellingen is duidelijk wie eindverantwoordelijk is in de keten.

RIBW
Kompaan en de Bocht
GGz Breburg
Thebe
Novadic-Kentron
Reclassering
De Wever
Federatie Opvang
Bemoeizorg
Tiwos
Wonen Breburg
TBV Wonen
Zorg- en Veiligheidshuis
Netwerk Sociale Activering Tilburg
Tranzo
Impuls onderzoekscentrum maatschappelijke zorg